De site voor leden van kascommissies van alle verenigingen
Ook voor penningmeesters ! Ook voor verenigingsbestuurders !
HOME Vraagbaak VvE's Links Auteur
Checklist Workshops Fraude Actuele bedragen HOME

Informatie voor VvE’s over wetgeving,  financiën, bestuur en kascontrole

Voldoet  de jaarrekening van uw VvE aan de wettelijke eisen?

“Aan welke eisen moet de jaarrekening van een VvE voldoen?”. Deze vraag wordt vaak gesteld. Dit ariktel zet de wettelijke eisen voor u overzichtelijk op een rijtje.

Burgerlijk Wetboek

Elke VvE heeft te maken met de eisen die in het Burgerlijk Wetboek staan vermeld. Het gaat om:
-  Burgerlijk Wetboek boek 2 titel 1 (genaamd: Algemene bepalingen)
-  Burgerlijk Wetboek boek 2 titel 2 (genaamd: Verenigingen)
- Burgerlijk Wetboek boek 5 afdeling 1 (genaamd: Algemene bepalingen)
- Burgerlijk Wetboek boek 5 afdeling 2 (genaamd: De vereniging van eigenaars).

Natuurlijk zijn er maar enkele artikelen in de genoemde titels en afdelingen die betrekking hebben op de jaarrekening. Het is allemaal niet heel moeilijk, maar doordat de artikelen over de jaarrekening zo verspreid staan, is het nogal onoverzichtelijk. De echt belangrijke artikelen zijn:
- BW 2 titel 1 artikel 10: het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de exploitatierekening van de rechtspersoon te maken en op papier te stellen;
- BW 2 titel 2 artikel 48: het bestuur moet een jaarverslag maken en een balans plus exploitatierekening met een toelichting ter goedkeuring aan de ledenvergadering overleggen. Elke bestuurder moet deze stukken ondertekenen.
Tenzij er een controlerend accountant of een raad van commissarissen is aangesteld, onderzoekt een (kas)commissie de jaarrekening.
-  BW 5 afdeling 2 artikel 126 (lid 1, 2e zin): De vereniging houdt een reservefonds in stand ter bestrijding van andere dan de gewone jaarlijkse kosten (de onderhoudsreserve).

De exacte teksten kunt u vinden in de bijlagen van De Kascommissiegids voor VvE’s en ook via de website www.wetten.nl.

Samengevat

U ziet, eigenlijk stelt de wet maar heel globale en “normale” eisen. Ik zet de eisen voor u op een rijtje:

1. Er moet een balans worden opgesteld.
2. Er moet een staat van baten en lasten worden opgesteld. (Het modelreglement spreekt over een “exploitatierekening”; dit is hetzelfde.)
3. Er moet een toelichting bij 1 en 2 worden opgesteld. (Balans, staat van baten en lasten en toelichting gezamenlijk worden “de jaarrekening” genoemd.)
4. Elke bestuurslid van de VvE moet de jaarrekening ondertekenen.
5. Dit moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gebeuren. (Dat is i.h.a. dus vóór 1 juli). De ledenvergadering kan deze termijn verlengen.
6. De jaarrekening moet gecontroleerd worden door een kascommissie (tenzij er een raad van commissarissen of controlerend accountant is aangesteld).
7. Die kascommissie moet bestaan uit tenminste twee leden, die geen bestuurslid zijn. De kascommissie wordt jaarlijks benoemd.
8.  De VvE moet een onderhoudsreserve hebben (creditpost op de balans).

Toelichting op balans en exploitatierekening

De wet stelt geen eisen aan de “toelichting” die in punt 3 is genoemd. Bij een VvE ligt het voor de hand om in deze toelichting in ieder geval overzichten op te nemen waaruit de volgende punten blijken:
- De voorziene uitgaven voor groot onderhoud in de komende jaren (een onderhoudsplanning)
- De voorziening reserveringen voor groot onderhoud en onvoorziene kosten in de komende jaren en de voorziene standen van de reserves aan het eind van de komende jaren (een financiële planning).

Ondertekening

Er zijn nog maar heel weinig VvE’s die aan de vierde eis voldoen. Toch is het echt een harde wettelijke eis dat elk bestuurslid –dus niet alleen de penningmeester en zeker niet alleen het administratiekantoor of de VvE-beheerder- de jaarrekening ondertekent. De wetgever heeft met deze eis willen benadrukken dat de jaarrekening een verantwoordelijkheid is van het hele bestuur en niet alleen van de penningmeester.

Terug naar overzicht interessante informatie voor VvE’s over wetgeving,  financiën, bestuur en kascontrole

Hoe controleert een kascommissie? Tips voor kascontroles. Gids voor kascommissies. Kascommissie en penningmeester. Ledenvergadering en kascommissie. Rechten van de kase. oor de kascommissie van een vereniging. Controle van de ledenadministratie.