De site voor leden van kascommissies van alle verenigingen
Ook voor penningmeesters ! Ook voor verenigingsbestuurders !
HOME Vraagbaak VvE's Links Auteur
Checklist Workshops Fraude Actuele bedragen HOME

Informatie voor VvE’s over wetgeving,  financiën, bestuur en kascontrole

Het belang van een goede kascommissie voor uw VvE

“Vertrouwen is goed, de controle moet óók goed zijn” is het motto dat ik vaak aan VvE-bestuurders voorhoud.  In de praktijk blijkt helaas maar al te vaak, dat het vertrouwen wél goed was (maar ten onrechte; men was te goed van vertrouwen) en de controle niet.

En dan krijg je situaties als in Halfweg, waar een penningmeester enkele jaren ongemerkt kon frauderen. Hij eigende zich zo’n € 11.000 uit de kas van zijn VvE toe en gebruikte dit geld voor zijn gokverslaving.

Elke VvE is wettelijk (Burgerlijk Wetboek  boek 2 artikel 48) én volgens het eigen reglement verplicht om jaarlijks een “kascommissie” te laten benoemen[1] door de vergadering van eigenaars. Deze kascommissie moet de jaarrekening van de VvE controleren.
Als de kascommissie de jaarrekening op een degelijke manier controleert, kan het niet zo zijn dat een fraude jarenlang onopgemerkt voortduurt.

Natuurlijk is een goed functionerende kascommissie in het belang van alle appartementseigenaren en ook van het bestuur. Fouten in de jaarrekening kunnen immers direct doorwerken in de portemonnee van de appartementseigenaren. En fraude werkt zéker direct door in de portemonnee van de VvE-leden!
En wist u dat artikel 48 BW2 ook voorschrijft dat elk bestuurslid persoonlijk de jaarrekening moet ondertekenen?  Dit in de praktijk vaak vergeten voorschrift heeft de wetgever in de wet opgenomen om te benadrukken dat elke bestuurder verantwoordelijk is voor een correcte jaarrekening en dat dit niet alleen de verantwoordelijkheid van de penningmeester of ( indien de VvE-administratie is uitbesteed) de beheerder is.

Voor elk individueel VvE-bestuurslid is het dus ook een veilig gevoel als hij weet dat de financiën door een deskundige kascommissie op een gedegen wijze zijn gecontroleerd.

Hoe krijgt uw VvE een deskundige kascommissie?

De personele bezetting van de kascommissie is te belangrijk om aan het toeval over te laten.  Dat betekent dat een bestuur niet afwacht wie toevallig op de vraag “wie wil er in de kascommissie zitten?” zijn of haar vinger omhoog steekt.

Nee,  een goed bestuur zal ruimschoots vóór de jaarlijkse vergadering van eigenaren nagaan wie van de bewoners geschikt zou kunnen zijn om in de commissie plaats te nemen. En vervolgens zal het bestuur deze bewoners benaderen met de vraag of zij bereid zijn om deze belangrijke functie te vervullen.
Overigens moeten de leden van de kascommissie wél elk jaar worden gekozen, maar de wet schrijft niet voor dat elk jaar iemand anders moet worden gekozen. Er is meestal niets op tegen om een deskundige kascommissie een aantal jaren achtereen te laten functioneren!

Hoe herkent u een deskundige kascommissie?

Zelfs elke ervaren accountant zal bij alle controles die hij doet, werken met checklists. Dus zeker voor kascommissieleden voor wie het geen dagelijks werk is om een jaarrekeningen te controleren, is het zaak om altijd met checklists te werken.
Het bestuur moet daarom ook bij de leden van de kascommissie erop aandringen dat de commissie checklists gebruikt. Gebruikers van de Kascommissiegids kunnen via www.kascommissiegids.nl kosteloos checklists downloaden die speciaal voor de controle van VvE’s zijn gemaakt. Deze checklists kunnen eenvoudig op maat worden gemaakt voor de situatie van de eigen vereniging. Zonder het gebruik van checklists is de kans gewoonweg te groot dat belangrijke “details” over het hoofd worden gezien. In de artikelen die de komende maanden in het Woonjournaal zullen verschijnen, zal ik een selectie van dergelijke “details” behandelen.[1] Behalve indien de jaarrekening door een Raad van Commissarissen of een accountant is gecontroleerd

Terug naar overzicht interessante informatie voor VvE’s over wetgeving,  financiën, bestuur en kascontrole

Hoe controleert een kascommissie? Tips voor kascontroles. Gids voor kascommissies. Kascommissie en penningmeester. Ledenvergadering en kascommissie. Rechten van de kase. oor de kascommissie van een vereniging. Controle van de ledenadministratie.