De site voor leden van kascommissies van alle verenigingen
Ook voor penningmeesters ! Ook voor verenigingsbestuurders !
HOME Vraagbaak VvE's Links Auteur
Checklist Workshops Fraude Actuele bedragen HOME

Informatie voor VvE’s over wetgeving,  financiën, bestuur en kascontrole

Begrijpt u de jaarrekening van uw VvE ?

In de twee voorgaande artikelen heb ik voor u de eisen op een rijtje gezet die de wet en het modelreglement aan de jaarrekening stellen. En in het Woonjournaal van mei stond in het artikel “Good Governance” te lezen dat “jaarrekeningen vaak moeilijk te lezen zijn”. Daarbij werd als voorbeeld een “lijstje” gegeven dat op heel inzichtelijke wijze de financiën van de VvE weergaf – op één A4’tje.

Weet u wat het leuke is?
Het gepresenteerde “lijstje” voldoet heel prima aan de eisen van wet en modelreglement! Er moet alleen nog even een balans bij en een toelichting en “klaar is Kees”.

Administratiekantoren en VvE-penningmeesters die het moeilijker maken, maken het onnodig moeilijk. De belangrijkste eis waaraan de jaarrekening van uw VvE moet voldoen, is dat de jaarrekening begrijpelijk en inzichtelijk is voor de leden.
In de praktijk betekent dat dat een exploitatierekening van maximaal één pagina met daarbij een balans en een toelichting volstaan.
In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister” zeggen de Duitsers zo treffend. En mijn oma zei ook al ‘alles waar “te” voor staat, is niet goed’.

Dus te veel informatie is niet goed; een heel uitgebreid financieel verslag met allerlei specificaties maakt dat de leden door de bomen het bos niet meer zien en is dus ongewenst.

En te weinig informatie is ook niet goed; een post “onderhoudsreserve” op de balans van € 450.000 zegt niet zoveel als er geen toelichting aanwezig is waarin u als VvE-lid kunt lezen voor welk onderhoud dat geld is gereserveerd en in welk jaar dat onderhoud zal plaatsvinden.

Het bestuur van de VvE moet ervoor zorgen dat de jaarrekening zodanig wordt opgesteld, dat deze de leden adequaat ïnformeert over het gevoerde financieel beheer. De informatie moet toereikend zijn om het gevoerde financieel beheer te beoordelen en op grond daarvan aan het bestuur (al dan niet) decharge te verlenen.
Een andere eis is vanzelfsprekend dat de informatie correct is. Dat wil zeggen: juist, volledig en actueel. De jaarrekening hoeft niet tot op de laatste eurocent correct te zijn; het gaat er om dat de jaarrekening een goed beeld geeft van het financiële reilen en zeilen van de VvE.

Voor een individueel lid of bestuurslid is het meestal onmogelijk om vast te stellen of de jaarrekening correct is.
Daarom is wettelijk bepaald dat een door de ledenvergadering benoemde kascommissie de jaarrekening moet controleren. Deze kascommissie heeft dus een zeer verantwoordelijke taak, want zij is eigenlijk de enige die kan vaststellen of de gepresenteerde cijfers kloppen. Een goede kascommissie zal niet alleen van elke post van de exploitatierekening en elke post van de balans vaststellen dat het vermelde bedrag juist is, maar ook van elke post vaststellen dat het vermelde bedrag volledig is. Een voorbeeld om het begrip “volledig” te illustreren: als de balans onder de post “vorderingen” een bedrag vermeldt van € 8.000, zal de commissie niet alleen moeten vaststellen dat deze vorderingen inderdaad reële en bestaande vorderingen zijn (“juistheid”), maar óók dat alle vorderingen die de VvE heeft, vermeld zijn. Het zou bijv. kunnen zijn dat de penningmeester of het administratiekantoor verzuimd heeft om nog van de verzekering te ontvangen schadevergoedingen te vermelden of verzuimd heeft boetes op te leggen aan appartementseigenaren die hun eigenaarsbijdragen niet tijdig betaald hebben.
En een goede kascommissie zal ook vaststellen dat de jaarrekening voldoende begrijpelijk en inzichtelijk is voor de leden. Een jaarrekening van 10 pagina’s met cijfers die op zich allemaal juist en volledig zijn, behoort een kascommissie dus niet te accepteren. Dat betekent dat de kascommissie in zo’n geval aan de jaarlijkse ledenvergadering zal moeten adviseren om de jaarrekening niet goed te keuren, maar het bestuur op te dragen te zorgen om alsnog voor een begrijpelijke en inzichtelijke jaarrekening zorg te dragen.

Terug naar overzicht interessante informatie voor VvE’s over wetgeving,  financiën, bestuur en kascontrole

Hoe controleert een kascommissie? Tips voor kascontroles. Gids voor kascommissies. Kascommissie en penningmeester. Ledenvergadering en kascommissie. Rechten van de kase. oor de kascommissie van een vereniging. Controle van de ledenadministratie.